Center za podjetništvo in turizem nudi pomoč:

obstoječim podjetnikom in podjetjem, novim in potencialnim podjetjem, inovatorjem, mladim strokovnjakom, kmetom, brezposelnim osebam, lokalnim razvojnim iniciativam in institucijam, društvom in klubom.

Subvencije za zagon podjetij
Center za podjetništvo in turizem Aktualno Za investitorje Dogodki

Kontakt


Center za podjetništvo in turizem Krško

CKŽ 46, 8270 Krško
Telefon: +386 7 490 22 20
Telefaks: +386 7 492 70 80
E-pošta: info@cptkrsko.si


Poglej na večjem zemljevidu

Aktualno

Četrtek, 27. Marec, 2014


NOVO ! SEMENSKI KAPITAL – KONVERTIBILNO POSOJILO ZA ZAGON PODJETIJ V VIŠINI 50.000 EUR. Upravičenci so mikro in mala podjetja organizirana kot d.o.o., mlajša od 3 let , razvojno naravnana in globalno usmerjena. Upravičeni stroški so vsi stroški, ki so namenjeni razvoju podjetja in uspešnemu prenosu razvojnih idej v tržno uspešne podjeme in ustvarjanje novih inovativno naravnanih podjetij kot so npr. stroški razvoja, plač, promocije, najema opreme,  najema poslovnih prostorov,testiranja in dodatnega usposabljanja, materialni in nematerialni stroški, ki so namenjeni razvoju storitev oz. proizvoda,… Skozi postopek pred-selekcije lahko vlagatelj pridobi do 40 točk, ki se upoštevajo v okviru formalnega ocenjevanja vlog.
Vse podrobne informacije o pred-selekcijskem postopku se nahajajo na www.startup.si/sk50. Podjetja se morajo udeležiti brezplačnega vsebinskega podpornega programa za prejemnike investicije, ki traja 3 mesece.

NOVO!  SEMENSKI KAPITAL - LASTNIŠKI VSTOP ZA RAST INOVATIVNIH PODJETIJ V VIŠINI 200.000 EUR. Upravičenci: mikro in mala podjetja, ki imajo vsaj 1 zaposlenega , so organizirane kot d.o.o., mlajša od 5 let, morajo imeti neodvisnega zasebnega investitorja vsaj v višini 40.000 EUR. Upravičeni stroški so vsi stroški, namenjeni razvoju podjetja (stroški razvoja, plač, najema opreme, poslovnih prostorov, testiranja in dodatnega usposabljanja…).
Rok za predložitev vlog v letu 2014: 17.10.2014

AKTUALNO! JAVNI RAZPIS ZA UGODNE KREDITE PODJETNIŠTVU Z GARANCIJAMI GARANCIJSKE SHEME POSAVJE ZA LETO 2014. Namen razpisa je spodbujanje razvoja malega gospodarstva ter podjetništva.  Upravičeni stroški za obstoječe MSP po tem razpisu so materialne in nematerialne investicije ter stroški obratnih sredstev,  za MSP-je s statusom novega podjetja stroški nakupa nove opreme in stroški obratnih sredstev.
Kreditni pogoji: Maksimalna višina bančnega kredita za obstoječe MSP : 60.000,00 EUR , za za MSP s statusom novega podjetja : 10.000,00 EUR. Obrestne mere so različne glede na banke. Rok za predložitev vlog je do 31.12.2014.
Podrobnejši pogoji so v razpisu – več informacij na spletni strani RRA Posavje.

Javni razpis za delno povrnitev stroškov izvedbe odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v občini Krško.

Javni razpis Sofinanciranje individualnih hišnih priključkov in malih čistilnih naprav za komunalne odpadne vode! Upravičenci po javnem razpisu lahko začnejo vlagati vloge prvi delovni dan v mesecu aprilu. Prvo odpiranje prispelih vlog bo prvo delovno sredo v maju.

Javni razpis za sofinanciranje dogodkov v občini Krško za leto 2014! Predmet javnega razpisa je finančna pomoč pri organizaciji dogodkov, ki jih organizirajo subjekti, ki delujejo na območju občine Krško.

Razpisi novega evropskega programa OBZORJE 2020! Finančna sredstva programa bodo namenjena raziskovanju in inovacijam. Posebej za mala in srednja podjetja je oblikovan t.i. instrument za MSP  (SME Instrument), katerega cilj je zapolniti vrzeli v financiranju MSP v zgodnjih fazah in pomagati podjetjem pri raziskavah in inovacijah. Prvi razpisi programa Obzorje 2020 so bili  objavljeni 11. decembra 2013 na spletnem portalu .

Oglejte si najnovejši informacijski elektronski bilten »Moj spletni priročnik«, številka  42-2014.

PODJETNIŠKE DELAVNICE !  Ni enotnega recepta za uspešen preboj v podjetništvo, vsakdo ga mora sestaviti sam. Za uspešen start v podjetništvo je pridobivanje informacij,  druženje ter izmenjava stikov nujnost. Od ponedeljka 8.9 do četrtka 11.9.2014 so se v organizaciji Centra za podjetništvo in turizem Krško v Mladinskem centru Krško in v podjetju INO Brežice odvijale delavnice s skupnim naslovom »Preboj v podjetništvo« in vsak dan je bilo kaj novega. Več

Poslovno poročilo CPT Krško za leto 2013.

2014 CPT Krško