Center za podjetništvo in turizem nudi pomoč:

obstoječim podjetnikom in podjetjem, novim in potencialnim podjetjem, inovatorjem, mladim strokovnjakom, kmetom, brezposelnim osebam, lokalnim razvojnim iniciativam in institucijam, društvom in klubom.

Podporne storitve pri poslovanju podjetij
Center za podjetništvo in turizem Aktualno Za investitorje Dogodki

Kontakt


Center za podjetništvo in turizem Krško

CKŽ 46, 8270 Krško
Telefon: +386 7 490 22 20
Telefaks: +386 7 492 70 80
E-pošta: info@cptkrsko.si


Poglej na večjem zemljevidu

Za odlog ali obročno plačilo DDV je več zanimanja


Za eno od obeh možnosti lahko zaprosijo podjetja v težavah, ki bi z davčno izvršbo imela hujšo gospodarsko škodo zaradi trajnejše nelikvidnosti ali ker ne more ustvarjati prihodkov iz razlogov, na katere ni moglo vplivati. Hkrati mora dokazati, da bi mu odlog ali obročno plačevanje davka preprečilo hujšo škodo. Durs lahko davčnemu zavezancu plačilo davka odloži za dve leti ali pa mu dovoli plačilo davka v največ 24 mesečnih obrokih v dveletnem obdobju.
Kaj je treba priložiti vlogi ?
Vsako vlogo davčni organ obravnava individualno, pri tem pa upošteva razmere v podjetju. Za dokazovanje pogojev mora prosilec vlogi priložiti bilance, seznam prejetih in izdanih računov, seznam kupcev dolžnikov, ki jih podjetje toži ali so v stečaju, obrazce IOP od posojil in lizingov, dokazila o odpovedani pogodbi s ključnim kupcem, predlog za sodno izvršbo, ki ga je prosilec vložil zoper dolžnika, potrdila o zdravstvenem stanju ipd.
Poleg tega mora prosilec izkazati, da bi mu odlog oziroma obročno plačevanje davka preprečilo hujšo gospodarsko škodo. To dokazuje s pojasnili, poslovnimi strategijami in načrti, sprejetimi poslovnimi odločitvami, predvidenimi finančnimi tokovi, pričakovanimi prilivi, pogodbami s poslovnimi partnerji, posojilnimi pogodbami.
Davčni organ lahko od prosilca zahteva, da za odobritev odloga oziroma obročnega plačila davka predloži ustrezno zavarovanje. Tako ravna davčni organ, ko utemeljeno pričakuje, da bo plačilo davka onemogočeno ali precej oteženo.
(Vir: MSP, št. 38-2010 | Področje: Dodatek)
2018 CPT Krško